Zolpidem Generics biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zolpidem Generics ha biverkningar.

Vanliga (fler än 1 patient av 100): dåsighet nästföljande dag, huvudvärk, yrsel, känslomässig avtrubbning, nedsatt reaktionsförmåga, förvirring, svindel, mag- och tarmbesvär (diarré, illamående, kräkningar), dubbelseende, hudreaktioner, minnesförlust (inträffar vanligtvis flera timmar efter medicinen har tagits. För att minska risken bör man försäkra sig om möjlighet till 7-8 timmars oavbruten sömn).

Mindre vanliga (färre än 1 patient av 100): trötthet, muskelsvaghet, försämrad förmåga att samordna rörelser (ataxi).

Sällsynta (färre än 1 patient av 1000): minskad sexualdrift, paradoxala oväntade reaktioner

(t ex rastlöshet, irritation, ilska, vanföreställningar, hallucinationer, psykoser och ökad sömnlöshet).

Om biverkningar uppträder sker det vanligen i början av behandlingen och kan sen försvinna.

Om du får besvär av biverkningar eller observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.